OKM Rendelet

MK. 137(2006. sz. MK-ben, 11/2006. (XI.10.) OKM. rendelet AJTP-re vonatkozó része

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja39/I. § (1) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban (a továbbiakban: Tehetséggondozó Program) részt vehetnek azok a középiskolák és kollégiumok, amelyek közösen vállalják a program célkitűzéseinek a megvalósítását, valamint céljuk esélyt teremteni a felsőoktatásba történő bejutásra azoknak a hátrányos helyzetű tanulóknak, akik a Tehetséggondozó Programban való részvétel nélkül nem vagy csak aránytalan nehézséggel kezdhetnék meg tanulmányaikat a felsőoktatásban.

(2) A Tehetséggondozó Programban részt vevő középiskola és kollégium kiválasztása - az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt - nyilvános pályázat útján történik. A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján kell meghirdetni.
 
(3) A pályázatokat az e célra létrehozott bizottság - a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül - bírálja el. A győztes pályázók nevét - a pályázatok elbírálásától számított öt napon belül - az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján nyilvánosságra kell hozni.

(4) A bizottság három tagú, amelybe az oktatási és kulturális miniszter delegálja a Tehetséggondozó Program vezetőjét, a Tehetséggondozó Program tanácsadó testületének egy tagját és az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményei Egyesületének az elnökét. A bizottság maga határozza meg működésének rendjét, azzal a megkötéssel, hogy döntését egyszerű szótöbbséggel hozza. A tagokat a tevékenységük ellátásáért díjazás nem illeti meg.

(5) A pályázathoz csatolni kell a
a) Tehetséggondozó Program indítására vonatkozó intézményi alapító okiratot,
b) fenntartó - a pályázaton való részvételt támogató - nyilatkozatát,
c) középiskola és a kollégium - az Oktatási Közlöny 2006. évi L. évfolyam 14. számában közzétett „Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában” meghatározottak szerint elkészített és egymással pedagógiai szempontból összehangolt - pedagógiai programját.

(6) A Tehetséggondozó Programba a tanév rendjében meghatározottak szerint lehet bekapcsolódnia annak, aki tanulói jogviszonyban áll, hátrányos helyzetű, valamint a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül.

(7) Az intézmény tájékoztatja a tanulót a Tehetséggondozó Programban való részvétel során őt megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről.”