A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja

A Program kidolgozásának és 2000-ben történt elindításának hátterében azok a kutatási eredmények álltak, amelyek már a felsőoktatási expanzió kezdetén kimutatták, hogy a kistelepülésekről származó diákok elfogadhatatlanul kis arányban jutnak be az egyetemekre, különösen az ún. „elit” szakokra. A társadalmi
mobilitás elakadása – a méltánytalanságon túl – szőkíti az értelmiség utánpótlásának bázisát, így súlyosan veszélyezteti a tudásalapú társadalom kialakulását. A települési különbségek felerősödése a tanulási esélyegyenlőtlenség növekedésével tovább rontja a leszakadó térségek (és az ott élő emberek) kilátásait. Jellemző adat, hogy – a továbbtanulást előkészítő – középiskola a településeknek kevesebb, mint 10%-án található.

Az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) több tekintetben is eltért az ismert tehetséggondozó programoktól:
 • Szerepel az oktatásról szóló jogszabályokban.
 • Az egész országot lefedi – minden megyében, ill. Budapesten legalább egy, a továbbtanulásra bizonyítottan sikeresen felkészítő középiskola, valamint egy kollégium pályázatát fogadták el. (Jelenleg mintegy 3000 diák tanul a programban.)
 • A tartalmi munka jelentős hányada a mindegyik középiskolával párban dolgozó kollégiumban zajlik.
 • Az OFI-ban mőködő Arany János Programiroda koordinálja az intézmények munkáját.
 • Folyamatos szakmai-szakértői támogatás (Debreceni Egyetem, OH)
 • Külön mérési, értékelési rendszer.
 • Közös honlap (www.ajtp.hu)
 • Intézményenként programfelelős/programgazda.
 • A tehetséggondozó tevékenység meghaladja a klasszikus tantárgyi kereteket. Elméleti háttérként a Renzulli-Mönks modell szolgált.
 • Komplex megközelítés: nevelési-oktatási, kulturális és szociális tevékenységek együttese támogatja a folyamatot.
 • · A sikeres érettségi és továbbtanulás mellett követelmény még három vizsga (ECDL, gépkocsivezetői, idegen nyelv) letétele is.
 • A tanulásmódszertanon kívül az önismereti, ill. a drámapedagógiai foglalkozások segítik a személyiség és a közösség fejlesztését.
 • Előkészítő évvel indul a program: szintre hozás és alapozás (idegen nyelv, informatika, integrált tárgyak).
 • Országos rendezvények (gólyatábor, kulturális fesztivál, sport-találkozó, tanulmányi versenyek, tanulmányi és művészeti pályázatok, pályaorientációs tábor stb.) segítik a tehetségek felkutatását.
 • Kötelező eleme a programnak a rendszeres tanulmányi kirándulás.
 • A pedagógusok számára külön, a programhoz kapcsolódó továbbképzéseket szerveztek.
 • Évente két konferencián (tanévnyitó, tehetséggondozó) találkoznak az intézmények képviselői, valamint a programiroda, a minisztérium és a Debreceni Egyetem illetékes munkatársai.
 • Gazdag kapcsolatrendszer. (Tehetségpontok stb.)
 • Normatív költségvetési támogatás. Az intézménypárok a költségek egy részét közösen fedezik.
A Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program tartalmát miniszteri közlemény szabályozza, kerettantervként való megjelentetése jelenleg zajlik. A kollégiumok számára a megújuló Alapprogram melléklete tartalmazza az AJTP foglalkozások rendszerét.
A Program része havonta egy kollégiumi hétvége, melynek keretében a szokásosnál szabadabb időbeosztással szervezhetők foglalkozások: sport, kulturális esemény (színház, hangverseny, tárlat, múzeum), önismereti, drámapedagógiai foglalkozások stb. Minden tanévben elvisszük a diákokat egy hosszabb tanulmányi kirándulásra.
Az alsóbb évfolyamokon a környék alapos megismerése a cél, később az ország különböző tájait járják be, majd a határon túli, esetleg távolabbi kirándulások következnek.
A diákok megjelenésén, magatartásán és kommunikációján már az első hónapokban tapasztalható a fejlődés. Természetesen rengeteg szociális, nevelési és oktatási gonddal találkozunk munkánk során. A családok szegénysége gyakran nem csupán rövid ideje fennálló anyagi nehézségeket jelent, hanem súlyos nyomort, borzalmas lakáskörülményeket, betegségeket, értékvesztést, reménytelenséget, egyik vagy mindkét szülő elvesztését. A diákok egy része nem viseli el a régi társakhoz képest megnövekedett lehetőség és terhelés nyomását. A pedagógiai és pszichológiai segítség mellett jelentős szociális segítséget is nyújtunk: térítési díj átvállalása,
ruháztatás, szociális támogatás. Előfordul, hogy az otthoni jegyzőnél kell tovább mozdítanunk az elakadt segélykérvényeket.
Az elmúlt tanévben már az ötödik AJTP-s évfolyam érettségizett. Évenként országosan összesíti az eredményeket, valamint az OKM megbízásából komplex vizsgálat is készült. Elmondható, hogy a diákok kiinduló helyzetéhez viszonyítva országosan nagyon jó eredményeket mutathat fel a program. A továbbtanulás és az ECDL vizsga sikeressége meghaladta a 90%-ot, a gépkocsivezetői jogosítványt közel 100%-ban megszerezték, és van olyan iskola, ahol átlagban egynél több nyelvből tesznek sikeres nyelvvizsgát. Az utóbbi évek érettségi, felvételi
követelményeinek változásai miatt talán érdemes átgondolni a Program előírásait.
Az AJTP mellett két másik programot indított el az oktatási kormányzat – még erőteljesebb kollégiumi szerepvállalással: a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi Programját és a Halmozottan Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi-szakiskolai Programját. Mindkettő intézményei a kifejezetten
hátrányos helyzető térségekben mőködnek.
A Kollégiumi Programban egy kollégium dolgozik együtt több, érettségit adó képzést folytató iskolával, fő cél a sikeres szocializáció, az érettségi megszerzése, a sikeres nyelvvizsga és a szokásosnál alacsonyabb (20% alatti) lemorzsolódás. Nagy hangsúlyt fektetnek a tanulási attitőd javítására, és a személyre szóló tanulási technikák kialakítására.
A Kollégiumi-szakiskolai Program főként az általános iskola elvégzésével is nehezen boldoguló, jelentős szocializációs deficittel küzdő, halmozottan hátrányos helyzető diákoknak (és családjuknak) kíván segíteni megfelelő pályaorientációval és a sikeres szakmaszerzésre való felkészítéssel.